Difference between revisions of "Template:TeamFTChart"

From Wiki48
Jump to: navigation, search
m
m
Line 135: Line 135:
 
| 王欣颜甜甜
 
| 王欣颜甜甜
 
| TiánTián (甜甜)
 
| TiánTián (甜甜)
| September 13
+
| September 13, 2001
 
| ''Guizhou, China''
 
| ''Guizhou, China''
 
| **
 
| **
| **
+
| {{Age|2001|9|13}}
 
| 163cm
 
| 163cm
 
| Shanghai Siba culture media Ltd.
 
| Shanghai Siba culture media Ltd.

Revision as of 04:35, 6 June 2018

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
X / FT ChenLinXDec2017.jpg Chen Lin 陈琳 DaTou (大头)
Lynn
July 24, 1998 Shanghai, China O 21 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
FT ChenPanFTMar2018.jpg Chen Pan 陈盼 Pànpàn (盼盼) November 4, 1998 Chongqing, China O 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT / NII LiMeiQiFTMar2018.jpg Li MeiQi 李美琪 Dà MěiQí (大美琪) May 29, 2001 Hubei, China O 18 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT / HII LiXingYuFTMar2018.jpg Li XingYu 李星羽 Pāopāo (抛抛) February 6, 2000 Shanghai, China O 19 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
SII / FT LiYuQiSIIDec2017.jpg Li YuQi 李宇琪 MaoMao (毛毛) February 26, 1993 Shaanxi, China O 26 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
FT LiYuQianFTMar2018.jpg Li YuQian 李玉倩 MéngMéng (萌萌) May 28, 1997 Anhui, China ** 22 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
NII / FT LiuPeiXinHIIDec2017.jpg Liu PeiXin 刘佩鑫 BeiXin (背心) January 11, 1996 Liaoning, China B 23 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
FT / NII MaFanFTMar2018.jpg Ma Fan 马凡 XiaoHei (小黑) March 20, 1996 Sichuan, China ** 23 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 8th
FT / HII WangXiYuanFTMar2018.jpg Wang XiYuan 王溪源 Huàn er (幻儿) May 16, 1998 Yunnan, China B 21 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT WangXiYanTianTianFTMar2018.jpg Wang XinYanTianTian 王欣颜甜甜 TiánTián (甜甜) September 13, 2001 Guizhou, China ** 18 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
HII / FT WangYiHIIDec2017.jpg Wang Yi 王奕 YiYi (一一) June 6, 2001 Jiangsu, China ** 18 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 8th
NII / FT XieNiHIIDec2017.jpg Xie Ni 谢妮 Nizi (妮子) February 2, 2000 Shanghai, China ** 19 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII / FT XiongQinXianHIIDec2017.jpg Xiong QinXian 熊沁娴 XiongYe (熊爷)
XiongMiao (熊喵)
XianXian (咸咸)
August 7, 1999 Zhejiang, China A 20 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 8th
FT YangLingYiFTMar2018.jpg Yang LingYi 杨令仪 01 April 15 Hubei, China O ** 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT YangMeiQiFTMar2018.jpg Yang MeiQi 杨美琪 QíQí (琪琪) August 12, 1999 Anhui, China ** 20 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT ZhouShiYuFTMar2018.jpg Zhou ShiYu 周诗雨 Zhōuzhōu (周周) April 11, 1998 Jiangsu, China O 21 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT / NII ZhangQianFTMar2018.jpg Zhang Xi 张茜 Xīzǐ (西子) August 27 Gansu, China ** ** 157cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT ZhuXiaoDanFTMar2018.jpg Zhu XiaoDan 朱小丹 Máodàn (毛蛋) May 21 Shanghai, China ** ** 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
FT ZhangXinYueFTMar2018.jpg Zhang XinYue 张馨月 Bǎobàn (宝半) April 4, 1996 Sichuan, China ** 23 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th