Difference between revisions of "Template:BEJ48TraineeChart"

From Wiki48
Jump to: navigation, search
(Replaced content with "{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;" ! Team ! class="unsortable"| Picture ! Pinyin ! Name in Mandarin ! Nickname ! Birthdate ! Birthplace ! Blood Type ...")
 
Line 12: Line 12:
 
! Agency
 
! Agency
 
! Generation
 
! Generation
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:ChengYuLuBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Cheng YuLu]]
 
| [[Cheng YuLu]]
 
| 程宇璐
 
| XiaoLu (小璐) <br/> MeiMei/Sister (妹妹) <br/> GuLu (咕噜)
 
| February 27
 
| ''Zhejiang, China''
 
| **
 
| **
 
| 160cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#5th Generation|5th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:FuYiXuanBEJKKSSep2018.jpg|60px|link=Fu YiXuan]]
 
| [[Fu YiXuan]]
 
| 付奕萱
 
| Fufu
 
| January 19
 
| ''Sichuan, China''
 
| O
 
| **
 
| 170cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:GaoWeiRanBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Gao WeiRan]]
 
| [[Gao WeiRan]]
 
| 高蔚然
 
| Àilì (艾丽) <br/> Àilínnà (艾琳娜)
 
| October 8
 
| ''Henan, China''
 
| A
 
| **
 
| 166cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:LiLiManBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Li LiMan]]
 
| [[Li LiMan]]
 
| 李丽满
 
| XiaoMan (小满)
 
| November 01
 
| ''Guangdong, China''
 
| A
 
| **
 
| 165cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#5th Generation|5th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:LiHaiLinBEJKKSNov2018.jpg|60px|link=Li HaiLin]]
 
| [[Li HaiLin]]
 
| 李海淋
 
| Li Li (李李)
 
| November 30, 2000
 
| ''Sichuan, China''
 
| **
 
| {{Age|2000|11|30}}
 
| 161cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#6th Generation|6th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:LiQingYuBEJKKSSep2018.jpg|60px|link=Li QingYu]]
 
| [[Li QingYu]]
 
| 李清雨
 
| Jīnkèsī (金克丝)
 
| April 6
 
| ''Guizhou, China''
 
| B
 
| **
 
| 161cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:LouShuBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Lou Shu]]
 
| [[Lou Shu]]
 
| 楼澍
 
| OO
 
| February 20, 2001
 
| ''Zhejiang, China''
 
| B
 
| {{Age|2001|2|20}}
 
| 162cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:PengJiaMinBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Peng JiaMin]]
 
| [[Peng JiaMin]]
 
| 彭嘉敏
 
| Péngpéng (彭彭)
 
| September 29
 
| ''Guangdong, China''
 
| O
 
| **
 
| 165cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:QuMeiLinBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Qu MeiLin]]
 
| [[Qu MeiLin]]
 
| 曲美霖
 
| Sūsū (酥酥) <br/> Q Chan (Q酱)
 
| November 8
 
| ''Liaoning, China''
 
| O
 
| **
 
| 167cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:RenManLinBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Ren ManLin]]
 
| [[Ren ManLin]]
 
| 任蔓琳
 
|
 
| February 21
 
| ''Chongqing, China''
 
| O
 
| **
 
| 166cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#5th Generation|5th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:XiongXinBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Xiong Xin]]
 
| [[Xiong Xin]]
 
| 熊鑫
 
| Au <br/> Sānjīn (三斤)
 
| April 12
 
| ''Sichuan, China''
 
| O
 
| **
 
| 165cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:YangYuXinBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Yang YuXin]]
 
| [[Yang YuXin]]
 
| 杨宇馨
 
| Xīnbǎo (馨宝) <br/> Nīnī (妮妮) <br/> Bùbù (不不) <br/> Miēmiē (咩咩)
 
| November 7
 
| ''Henan, China''
 
| **
 
| **
 
| 165cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:ZhangDanDanBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Zhang DanDan]]
 
| [[Zhang DanDan]]
 
| 张丹丹
 
| Dan
 
| October 2
 
| ''Hebei, China''
 
| **
 
| **
 
| 160cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:ZhouXiangBEJKKSDec2018.jpg|60px|link=Zhou Xiang]]
 
| [[Zhou Xiang]]
 
| 周湘
 
| Xiāngcài (香菜)
 
| March 18
 
| ''Jiangxi, China''
 
| **
 
| **
 
| 161cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|-
 
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span>
 
| [[Image:ZhangYuQianBEJKKSNov2018.jpg|60px|link=Zhang YuQian]]
 
| [[Zhang YuQian]]
 
| 张语倩
 
| Ah Qian (阿倩)
 
| April 3, 2000
 
| ''Hubei, China''
 
| O
 
| {{Age|2000|4|3}}
 
| 160cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#6th Generation|6th]]
 
 
|}
 
|}

Latest revision as of 08:08, 22 January 2019

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation