CKG48 Team K

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team K (December 2017)

CKG48's Team K (K队). Their team color is Sunset Orange. They currently have 15 members.

(History: Team K)

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Qíhuàn Jiāmiǎn Lǐ
(奇幻加冕禮)
2017.11.04 - -

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
K AiZhiYiKDec2017.jpg Ai ZhiYi 艾芷亦 Emma May 8 Hubei, China A ** 156cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K DengQianKDec2017.jpg Deng Qian 邓倩 QiànJiě (倩姐) May 21 Sichuan, China A ** 159cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HaoJingYiKDec2017.jpg Hao JingYi 郝婧怡 JìngJìng (静静)
Guǒjiàng (果酱)
February 23 Shaanxi, China B ** 171cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HanLinQinKDec2017.jpg Han LinQin 韩林芹 Qíncài (芹菜) April 21 Sichuan, China AB ** 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HuangWanYingKDec2017.jpg Huang WanYing 黄琬璎 Saku (撒库) March 24 Sichuan, China A ** 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
HII / K LiuJiongRanKDec2017.jpg Liu JiongRan 刘炅然 Monster (XiaoGuaiShou 怪兽) September 2, 1994 Shandong, China ** 23 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. SNH48 3rd
K LinShuQingKDec2017.jpg Lin ShuQing 林舒晴 Baby May 28, 2000 Fujian, China ** 17 158cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K LiYuXuanKDec2017.jpg Li YuXuan 黄琬璎 Lǐyú (鲤鱼) November 7 Hubei, China ** ** 171cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K TianZhenZhenKDec2017.jpg Tian ZhenZhen 赵泽慧 ÈrWā (二蛙)
YīHán (一寒)
March 3, 2002 Chongqing, China ** 16 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WuJingJingKDec2017.jpg Wu JingJing 吴晶晶 Xiǎo ZhūZǎi (小猪仔)
JīngJīng (晶晶)
June 30 Hunan, China A ** 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WangLuJiaoKDec2017.jpg Wang LuJiao 王露皎 Jiǎozi (饺子)
Lùjiǎo (鹿角)
February 17, 1995 Sichuan, China ** 23 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
K WuXueYuKDec2017.jpg Wu XueYu 吴学雨 Xiǎo Píngguǒ (小苹果)
GuǒGuǒ (果果)
April 15 Sichuan, China ** ** 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K XiaWenQianKDec2017.jpg Xia WenQian 夏文倩 KuàiKuài (快快) September 20, 1998 Sichuan, China ** 19 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K ZhangYuYangKDec2017.jpg Zhang YuYang 章宇阳 Cheese August 18 Hunan, China A ** 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K ZhaoZeHuiKDec2017.jpg Zhao ZeHui 赵泽慧 HuìHuì (慧慧)
ZéHuì (泽慧)
April 25 Shaanxi, China O ** 168cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox