CKG48 Team K

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team K (June 2018)

CKG48's Team K (K队). Their team color is Sunset Orange. They currently have 16 members.

(History: Team K)

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Qíhuàn Jiāmiǎn Lǐ
(奇幻加冕禮)
2017.11.04 - 2018.06.10 -
2 Beautiful World
(美丽世界)
2018.06.16 - -

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
K AiZhiYiKJun2018.jpg Ai ZhiYi 艾芷亦 Emma May 8, 2000 Hubei, China A 18 156cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K DengQianKJun2018.jpg Deng Qian 邓倩 QiànJiě (倩姐) May 21, 1999 Sichuan, China A 19 159cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HaoJingYiKJun2018.jpg Hao JingYi 郝婧怡 JìngJìng (静静)
Guǒjiàng (果酱)
February 23 Shaanxi, China B ** 171cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HanLinQinKJun2018.jpg Han LinQin 韩林芹 Qíncài (芹菜) April 21, 1997 Sichuan, China AB 21 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HuangWanYingKJun2018.jpg Huang WanYing 黄琬璎 Saku (撒库) March 24 Sichuan, China A ** 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K LiuJiongRanKJun2018.jpg Liu JiongRan 刘炅然 Monster (XiaoGuaiShou 怪兽) September 2, 1994 Shandong, China ** 23 167cm Chongqing Siba culture media Ltd. SNH48 3rd
K LinShuQingKJun2018.jpg Lin ShuQing 林舒晴 Baby May 28, 2000 Fujian, China ** 18 158cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K LiYuXuanKJun2018.jpg Li YuXuan 黄琬璎 Lǐyú (鲤鱼) November 7 Hubei, China ** ** 171cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K TianZhenZhenKJun2018.jpg Tian ZhenZhen 赵泽慧 ÈrWā (二蛙)
YīHán (一寒)
March 3, 2002 Chongqing, China ** 16 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WuJingJingKJun2018.jpg Wu JingJing 吴晶晶 Xiǎo ZhūZǎi (小猪仔)
JīngJīng (晶晶)
June 30, 1998 Hunan, China A 20 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WangLuJiaoKJun2018.jpg Wang LuJiao 王露皎 Jiǎozi (饺子)
Lùjiǎo (鹿角)
February 17, 1995 Sichuan, China ** 23 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
K WuXueYuKJun2018.jpg Wu XueYu 吴学雨 Xiǎo Píngguǒ (小苹果)
GuǒGuǒ (果果)
April 15 Sichuan, China ** ** 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WeiXiaoYanKJun2018.jpg Wei XiaoYan 魏小燕 Xiǎo Yànzi (小燕子)
Xiǎo JuǎnMáo (小卷毛)
February 21, 1997 Fujian, China ** 21 158cm Chongqing Siba culture media Ltd. 2nd
K XiaWenQianKJun2018.jpg Xia WenQian 夏文倩 KuàiKuài (快快) September 20, 1998 Sichuan, China ** 19 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K ZhangYuYangKJun2018.jpg Zhang YuYang 章宇阳 Cheese August 18 Hunan, China A ** 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K ZhaoZeHuiKJun2018.jpg Zhao ZeHui 赵泽慧 HuìHuì (慧慧)
ZéHuì (泽慧)
April 25 Shaanxi, China O ** 168cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox