CKG48 Team K

From Wiki48
Jump to: navigation, search

CKG48's Team K (K队)

  • Their team color is Sunset Orange.
  • Formed on October 27, 2017 and disbanded on January 19, 2019 at the SNH48 Team Shuffle 2019.
  • The team is reformed on September 2, 2023.
  • Their current captain is Hu Dan.
  • The current MVP for Team K is He XinMan (April 2024).
  • They currently have 15 members.

History

Team K History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st
Captain Hu Dan
(2023.09.02 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Qíhuàn Jiāmiǎn Lǐ
(奇幻加冕禮)
2017.11.04 - 2018.06.10 52
2 Beautiful World
(美丽世界)
2018.06.16 - 2018.12.30 41
3 Yǐ Ài zhī Míng
(以爱之名)
2023.09.03 -

Gallery

CKG48KNov2018.png
Team K (November 2018)

Chart

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
K Chen YunJia 陈韵佳 Yūnyūn (晕晕)
Xiǎo jiā (小佳)
December 12, 2000 Chongqing, China ** 23 163cm STAR48 6th
K Hu Dan
(Captain)
胡丹 Āqīng (阿青) November 24, 2000 Luzhou, Sichuan, China A 23 164cm STAR48 6th
K Hu SiYing 胡思颖 Xiǎoyǐng (小颖)
Yǐnger (颖儿)
541
January 9, 2006 Hunan, China B 18 162cm STAR48 7th
K He XinMan 何馨曼 Xiǎo màn (小曼)
Mànmàn (曼曼)
September 28, 2006 Changde, Hunan, China O 17 158cm STAR48 6th
K Ji MengZhen 姬梦真 Xiǎo mèng (小梦) April 18, 2002 Jincheng, Shanxi, China O 22 163cm STAR48 6th
K Lu MeiTing 卢美廷 Āshēng (阿笙)
Měitíng (美廷)
April 22, 2007 Chongqing, China ** 17 163cm STAR48 6th
K Liu XingYu 刘星雨 Fèifèi (狒狒) September 6, 2002 Dazhou, Sichuan, China ** 21 164cm STAR48 6th
K Ma XingYue 马星月 Yuèyuè (月月)
Mǎ tàiyáng (马太阳)
April 28, 2004 Chongqing, China ** 20 157cm STAR48 6th
K Peng XiZhu 彭夕株 Zhūzhū (株株)
Zhōuzhōu (舟舟)
September 7, 2004 Neijiang, Sichuan, China ** 19 162cm STAR48 6th
K Wu ZhiYue 吴志越 Xiǎo yuè (小越) February 18, 2003 Chongqing, China ** 21 157cm STAR48 6th
K Zhang LiLi 张莉莉 Lily (莉莉) June 23, 2005 Changde, Hunan, China B 19 160cm STAR48 6th
K Zhang SaiYan 张思妍 Dòudòu (豆豆)
Yán jiàng (妍酱)
August 30, 2004 Xi'an, Shaanxi, China ** 19 157cm STAR48 6th
K Zhang WeiYi 张伟依 Xiǎo zhāngyú (小章鱼) September 1, 2001 Zhengzhou, Henan, China ** 22 162cm STAR48 6th
K Zhang YongYe 张咏烨 Yēyē (椰椰)
Xiǎoyē (小椰)
July 8, 2004 Changsha, Hunan, China B 19 167cm STAR48 6th
K Zhang YuYe 张钰叶 Mǐmǐ (米米)
Xiǎo yèzi (小叶子)
June 16, 2002 Jinhua, Zhejiang, China B 21 160cm STAR48 6th