GNZ48 Team Z

From Wiki48
Jump to: navigation, search
GNZ48 Teams
Team GTeam NIIITeam Z
Trainee

GNZ48's Team Z (Z队).

  • Their team color is Rose Pink.
  • Formed on October 23, 2016.
  • Their current Captain is Long YiRui and their vice-captain is Liang Qiao.
  • The current MVP for Team Z is Chen Ke (February 2024).
  • They currently have 17 members.

History

Team Z History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st 2nd 3rd
Captain Nong YanPing
(2016.09.16 - 2020.11.15)
Long YiRui
(2020.11.15 - 2023.01.15)
Long YiRui
(2023.08.05 - )
Co-Captain Long YiRui
(2016.09.16 - 2020.11.15)
Ma XinYue
(2021.11.07 - 2023.01.15)
Liang Qiao
(2024.02.03 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Zhuānshǔ Pàiduì
(专属派对)
2016.11.18 - 2017.09.10 60
2 Dàihào·Lín Hé Xī
(代号·林和西)
2017.09.15 - 2017.12.31
2018.10.03
18
3 Sānjiǎo Hánshù
(三角函数)
2018.01.12 - 2020.01.11
2021.06.13 - 2023.01.07
-
Anniversary
Commemorative
Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.03 - 2020.01.18 21
4 Mia.Z Cancelled -
Anniversary
Commemorative
Tāmen suǒ bù zhīdào de Team Z
(他们所不知道的TEAM Z)
2022.04.30 - 2023.04.08 29
Anniversary
Commemorative
Qǐchéng: Team Z
(启程:TEAM Z)
2023.04.15 -

Team Z Songs on GNZ48 and SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Z ChengGeBJune2019.jpg Cheng Ge 程戈 Chéngchéng (程程)
Báigē (白鸽)
October 27, 1997 Heilongjiang, China ** 26 162cm STAR48 SHY48 3rd
Z ChenKeGJune2019.jpg Chen Ke 陈珂 CK August 9, 1995 Zhangjiajie, Hunan, China O 28 166cm STAR48 SNH48 5th
Z Chen ShanLing 陈珊玲 30 (三零)
Wánzi (丸子)
Xiǎo Féi Zhū (小肥猪)
June 30, 2001 Shenzhen, Guangdong, China B 22 166cm STAR48 14th
Z DengHuiEnZJune2019.jpg Deng HuiEn 邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23, 1998 Shenzhen, Guangdong, China B 26 160cm STAR48 3rd
Z LuoHanYueGJune2019.jpg Luo HanYue 罗寒月 Tsuki June 27, 1996 Chongqing, China B 27 159cm STAR48 SNH48 6th
Z LiangQiaoZJune2019.jpg Liang Qiao 梁乔 XiǎoQiáo (小乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China O 20 159cm STAR48 5th
Z LongYiRuiZJune2019.jpg Long YiRui
(Captain)
龙亦瑞 Ruizi (瑞子) October 2, 1995 Chengdu, Sichuan, China ** 28 158cm STAR48 1st
Z LinZhiGJune2019.jpg Lin Zhi
林芝 007 November 21, 1999 Nanchang, Jiangxi, China B 24 167cm STAR48 3rd
Z Ma XinYue 马昕玥 Yuèyuè (玥玥)
Mǎyuè (马玥)
February 19, 2004 Shaanxi, China ** 20 173cm STAR48 7th
Z
HII
NongYanPingZJune2019.jpg Nong YanPing 农燕萍 NaiPing (奶瓶) July 30, 1994 Nanning, Guangxi, China ** 29 160cm STAR48 1st
Z XuChuWenGJune2019.jpg Xu ChuWen
徐楚雯 Wāwā (蛙蛙)
Wénwén (雯雯)
October 26, 1999 Nanchang, Jiangxi, China B 24 167cm STAR48 CKG48 2nd
Z XieFeiFeiZJune2019.jpg Xie FeiFei 谢菲菲 Qiézi (茄子), Mílù (麋鹿) January 18, 2000 Shanwei, Guangdong, China * 24 158cm STAR48 5th
Z YeShuQiGJune2019.jpg Ye ShuQi 叶舒淇 Soki October 25, 1999 Ganzhou, Jiangxi, China A 24 162cm STAR48 6th
Z YangYuanYuanZJune2019.jpg Yang YuanYuan 杨媛媛 YangDao (杨导)
YuanBao (元宝)
Circle
December 17, 2000 Chengdu, Sichuan, China ** 23 170cm STAR48 1st
Z Zhang ShuYu 张书瑀 ShuYu (书瑀) November 23, 1999 Guangzhou, Guangdong, China A 24 171cm STAR48 8th
Z ZhangYouNingHIIIFeb2017.jpg Zhang YouNing 张幼柠 NingMeng (柠檬) October 27, 2001 Guang'an, Sichuan, China ** 22 159cm STAR48 SHY48 1st
Z ZhuYiXinGJune2019.jpg Zhu YiXin 朱怡欣 GG.Bond June 22, 1998 Jinhua, Zhejiang, China ** 26 161cm STAR48 2nd