GNZ48 Team Z

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team Z (December 2017)

GNZ48's Team Z (Z队). Their team color is Rose Pink. They currently have 20 members.

(History: Team Z)

Contents

Graduated

Stages

  • 1st Stage 「专属派对」(Team Z 1st Stage "Zhuānshǔ Pàiduì") (2016.11.18 - 2017.09.10)
  • 2nd Stage 「代号·林和西」(Team Z 2nd Stage "Dàihào·Lín Hé Xī") (2017.09.15 - 2017.12.31)
  • 3rd Stage 「三角函数」(Team Z 3rd Stage "Sānjiǎo Hánshù") (2018.01.12 - )

Team Z Songs on GNZ48 Albums & EPs

Team Z Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Z BiRuiShanZDec2017.jpg Bi RuiShan
毕瑞珊 XiaoShanZi (小珊子)
melody
January 13, 2003 Liaoning, China ** 15 167cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
Z ChenGuiJunZDec2017.jpg Chen GuiJun 陈桂君 阿邪 (Ā xié)
邪酱 (Xié)
October 8, 1997 Sichuan, China ** 20 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z ChenZiYingZDec2017.jpg Chen ZiYing 陈梓荧 Pica
Shan Shan (闪闪)
January 7, 1999 Guangdong, China ** 19 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z DaiLingZDec2017.jpg Dai Ling 代玲 Darling
DaiDai (呆呆)
July 27, 1999 Sichuan, China ** 18 163cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z DuQiuLinZDec2017.jpg Du QiuLin 杜秋霖 QiuYin (蚯蚓)
A Miao (阿喵)
August 24, 1998 Sichuan, China ** 19 168cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z HeMengYaoZDec2017.jpg He MengYao
何夢瑤 Kamuyou
YaoYiYao (摇一摇)
MengYao (梦瑶)
May 12, 2002 Hubei, China ** 15 157cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
Z LaiJunYiZDec2017.jpg Lai JunYi 赖俊亦 XiaoLan XiaoLai (小懒 小赖) July 28, 2002 Sichuan, China ** 15 164cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 2nd
Z LiangWanLinZDec2017.jpg Liang WanLin
梁婉琳 WanWan (晚晚)
YanYanZi (言言子)
Ailsa
October 12, 2000 Guangxi, China ** 17 167cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
Z LongYiRuiZDec2017.jpg Long YiRui
(Co-Captain)
龙亦瑞 Ruizi (瑞子)
DaWang (大王)
October 2, 2000 Sichuan, China ** 17 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z NongYanPingZDec2017.jpg Nong YanPing
(Captain)
农燕萍 NaiPing (奶瓶)
YanYan (燕燕)
July 30, 2000 Guangxi, China ** 17 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangCuiFeiZDec2017.jpg Wang CuiFei 王翠菲 Garfield
Aurora
February 21, 2000 Guangdong, China ** 17 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangJiongYiZDec2017.jpg Wang JiongYi 王炯义 JiongJiong (囧囧) June 5, 2000 Xinjiang, China ** 17 172cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangSiYueZDec2017.jpg Wang SiYue 王偲越 SiYue (四月)
CaiCai (菜菜)
February 19, 2001 Jiangsu, China ** 16 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangZiXinZDec2017.jpg Wang ZiXin 王秭歆 Little Prince (小王子)
PingPing (娉娉)
October 3, 2000 Hunan, China ** 17 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YangKeLuZDec2017.jpg Yang KeLu 杨可璐 YangTuo (羊驼)
GeGe (各各)
August 10, 1999 Hubei, China ** 18 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YuShanShanZDec2017.jpg Yu ShanShan 于珊珊 Yui
Yuzi Jiang (鱼子酱)
October 3, 2000 Hubei, China ** 17 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YangYuanYuanZDec2017.jpg Yang YuanYuan 杨媛媛 YangDao (杨导)
YuanBao (元宝)
Circle
December 17, 2000 Sichuan, China ** 17 170cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YuZhiYuanZDec2017.jpg Yu ZhiYuan
余芷媛 Taro (芋圆) December 8, 2002 Hunan, China ** 15 167cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
Z ZhangQiuYiZDec2017.jpg Zhang QiuYi 张秋怡 Aki
QiaoYi (乔伊)
QiuQiu (秋秋)
October 12, 1999 Guangdong, China ** 18 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 2nd
Z ZhaoXinYuZDec2017.jpg Zhao XinYu 赵欣雨 Candy July 10, 1999 Guangdong, China ** 18 167cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox