SNH48 Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Contents

Introduction

SNH48 had a total of 220 original members during all their 7 generations. As of September, 2016, SNH48 has 114 members.

Like in AKB48, regular auditions to recruit new members are held, and the future successful candidates, the Research Students Members (or Kenkyuusei), take part of a in-training team of members that work as sub and under for the official members in various activities (mostly the Theater Performances). And then, when any of the official members graduate, a girl is promoted to fill the space.

SNH48 Research Students (1st Gen - 7th Gen)

  • Bolded members are still active in the group
  • The members' pictures are of members who are still active and are listed in accordance to the alphabetical order of members in each generation.

1st Generation

ChenGuanHuiSIIJune2016.jpg ChenSiSIIJune2016.jpg DaiMengSIIJune2016.jpg KongXiaoYinSIIJune2016.jpg LiYuQiSIIJune2016.jpg MoHanSIIJune2016.jpg QianBeiTingSIIJune2016.jpg QiuXinYiSIIJune2016.jpg WuZheHanSIIJune2016.jpg XuChenChenSIIJune2016.jpg XuJiaQiSIIJune2016.jpg ZhaoJiaMinSIIDec2015.jpg ZhangYuGeSIIJune2016.jpg

  • Announced in October, 2012

Members (26): Chen GuanHui, Chen Li, Chen Si, Dai Meng, Ding ZiYan, Dong ZhiYi, Gu XiangJun, He YiChen, Jiang YuXi, Kong XiaoYin, Li YuQi, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Tang Min, Wang FeiSi, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Yu HuiWen, Zhao JiaMin, Zhang XinFang, Zhang YuGe, Zeng YuJia, Hu MeiTing, Yu TingEr

2nd Generation

ChenJiaYingNIIJune2016.jpg DongYanYunNIIDec2015.jpg FengXinDuoNIIJune2016.jpg GongShiQiNIIJune2016.jpg HuangTingTingNIIJune2016.jpg HeXiaoYuNIIJune2016.jpg JuJingYiNIIJune2016.jpg JiangYunSIIJune2016.jpg LuoLanNIIJune2016.jpg LinSiYiNIIJune2016.jpg LuTingNIIJune2016.jpg LiYiTongNIIJune2016.jpg MengYueNIIMarch2016.jpg SunRuiSIIJune2016.jpg ShenZhiLinSIIJune2016.jpg TangAnQiNIIMarch2016.jpg WenJingJieSIIJune2016.jpg WanLiNaNIIJune2016.jpg XuZiXuanSIIJune2016.jpg YiJiaAiNIIJune2016.jpg YuanYuZhenSIIJune2016.jpg ZhaoYueNIIJune2016.jpg ZengYanFenNIIJune2016.jpg ChenWenYanNIIJune2016.jpg

  • Announced in August, 2013

Members (32): Chen JiaYao, Chen JiaYing, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, Hu SiYi, Huang TingTing, He XiaoYu, Ju JingYi, Jiang Yun, Luo Lan, Lu SiQin, Lin SiYi, Lu Ting, Li YiTong, Meng Yue, Sun Rui, Shen ZhiLin, Tang AnQi, Wen JingJie, Wang JiaLu, Wan LiNa, Wang YiJun, Xu YanYu, Xu ZiXuan, Yi JiaAi, Yang HaiJin, Yang YaRu, Yuan YuZhen, Zhao Yue, Zeng YanFen | Chen WenYan (joined the group on 2014/04/17)

3rd Generation

ChenYiXinHIIJune2016.jpg HaoWanQingHIIJune2016.jpg LiQingYangHIIJune2016.jpg LinNanHIIJune2016.jpg LiuPeiXinHIIJune2016.jpg LiuJiongRanHIIJune2016.jpg WangBaiShuoHIIJune2016.jpg WangLuHIIJune2016.jpg WuYanWenHIIJune2016.jpg XieNiHIIJune2016.jpg XuHanHIIJune2016.jpg XuYiRenHIIJune2016.jpg XuYangYuZhuoHIIJune2016.jpg YangHuiTingHIIJune2016.jpg YuanDanNiSIIJune2016.jpg ZhangXinHIIJune2016.jpg ZhangYuXinNIIJune2016.jpg ZhaoYeSIIJune2016.jpg

  • Announced in July, 2014

Members (30): Chen YiXin, Gong XiaoHe, Han Meng, Hao WanQing, Kang Xin, Li DouDou, Li QingYang, Li Xuan, Li YiWen, Liang HuiWen, Lin Nan, Liu JiongRan, Liu PeiXin, Wang BaiShuo, Wang Lu, Wu YanWen, Xie Ni, Xu Han, Xu YiRen, Xu YangYuZhuo, Yang HuiTing, Yang YinYu, Yuan DanNi, Zhang XiYin, Zhang Xin, Zhang YuXin, Zhao Ye, Zeng LinYu, Zhou QiuJun, Zhou ShuYan

4th Generation

ChenLinXJune2016.jpg FengXiaoFeiXJune2016.jpg LiJingXJune2016.jpg LiZhaoXJune2016.jpg ShaoXueCongXJune2016.jpg SongXinRanXJune2016.jpg SunXinWenXJune2016.jpg WangJiaLingXJune2016.jpg WangShuXJune2016.jpg WangXiaoJiaXJune2016.jpg XieTianYiXJune2016.jpg YangBingYiXJune2016.jpg YanMingJunBSeptember2016.jpg YangYunYuXJune2016.jpg ZhangDanSanXJune2016.jpg

  • Announced in January, 2015

Members (18): Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Sun JingYi, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Yan MingJun, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang YunWen, Zhang Jin

5th Generation

ChenKeGOctober2016.jpg ChenMeiJunBJuly2016.jpg ChenYinXIIJune2016.jpg ChenYunLingXIIJune2016.jpg ChenYuQiGOctober2016.jpg DuYuWeiGOctober2016.jpg DuanYiXuanBJuly2016.jpg FeiQinYuanXIIJune2016.jpg FengXueYingBJuly2016.jpg GaoYuanJingGOctober2016.jpg HongPeiYunXIIJune2016.jpg HuXiaoHuiBJuly2016.jpg JiangShanXIIJune2016.jpg JiangShuTingXIIJune2016.jpg LinJiaPeiGOctober2016.jpg LiuMengYaGOctober2016.jpg LiQinJieGOctober2016.jpg LiuXiaoXiaoGOctober2016.jpg LiuZengYanXIIJune2016.jpg PanYingQiXIIJune2016.jpg SongSiXianBJuly2016.jpg SongYuShanXIIJune2016.jpg ShenMengYaoHIIJune2016.jpg TianShuLiBJuly2016.jpg WangLuJiaoHIIJune2016.jpg XieLeiLeiGOctober2016.jpg XiongSuJunBJuly2016.jpg XuJiaLiBJuly2016.jpg YanJiaoJunXIIJune2016.jpg YuJiaYiXIIJune2016.jpg YangQingYingGOctober2016.jpg YuanHangHIIJune2016.jpg ZengAiJiaGOctober2016.jpg ZhangHanXiaoBJuly2016.jpg ZouJiaJiaXIIJune2016.jpg ZhouYiNIIJune2016.jpg ZhangKaiQiGOctober2016.jpg ZhangWenJingXIIJune2016.jpg ZhangYiXIIJune2016.jpg

  • Announced in July, 2015

Members (43): Chen Ke, Chen MeiJun, Chen Yin, Chen YunLing, Chen YuQi, Du YuWei, Duan YiXuan, Fei QinYuan, Feng XueYing, Gao YuanJing, Hong PeiYun, Hu XiaoHui, Jiang Shan, Jiang ShuTing, Lin JiaPei, Liu LiWei, Liu MengYa, Li QinJie, Liu ShiLei, Liu XiaoXiao, Liu ZengYan, Pan YingQi, Song SiXian, Shi YuJie, Song YuShan Shen MengYao, Shen YueJiao, Tian ShuLi, Wang LuJiao, Xie LeiLei, Xiong SuJun, Xu JiaLi, Yan JiaoJun, Yu JiaYi, Yang QingYing, Yuan Hang, Zeng AiJia, Zhang HanXiao, Zou JiaJia, Zhou Yi, Zhang KaiQi, Zhang WenJing, Zhang Yi

6th Generation

BiMengYuanEJuly2016.jpg ChenHuiJingNIIIOctober2016.jpg ChenJiaoHeEJuly2016.jpg ChengJueSIIJune2016.jpg ChenNanXiNIIIOctober2016.jpg ChenQianNanEJuly2016.jpg ChenXinYuNIIIOctober2016.jpg FengJiaXiNIIIOctober2016.jpg FengSiJiaEJuly2016.jpg HongJingWenNIIIOctober2016.jpg HuBoWenBJuly2016.jpg HuYiYingGOctober2016.jpg HuangTongYangNIIJune2016.jpg LiuLiFeiNIIIOctober2016.jpg LinKunEJuly2016.jpg LiuQianQianNIIIOctober2016.jpg LiuShengNanEJuly2016.jpg LiuShuXianBJuly2016.jpg LinXiHeBJuly2016.jpg LinYiNingXJune2016.jpg LiJiaEnXIIJune2016.jpg LiShiYanEJuly2016.jpg LiXiangEJuly2016.jpg LiYuanYuanEJuly2016.jpg LiZiEJuly2016.jpg LuoHanYueGOctober2016.jpg LvMengYingXIIJune2016.jpg LuoXueLiEJuly2016.jpg LuJingNIIIOctober2016.jpg MaYuLingEJuly2016.jpg NiuCongCongBJuly2016.jpg QingYuWenBJuly2016.jpg SuShanShanEJuly2016.jpg SunShanBJuly2016.jpg SunXinNIIIOctober2016.jpg SunZhenNiHIIJune2016.jpg TangLiJiaNIIIOctober2016.jpg WangJinMingHIIJune2016.jpg WenYanBJuly2016.jpg XianShenNanNIIIOctober2016.jpg XiaYueBJuly2016.jpg XiaoWenLingNIIIOctober2016.jpg XiongXinYaoNIIIOctober2016.jpg XuSiYangEJuly2016.jpg YiYanQianEJuly2016.jpg ZhengDanNiNIIIOctober2016.jpg ZhangJiaYuXJune2016.jpg ZhangMengHuiBJuly2016.jpg ZhangQiongYuGOctober2016.jpg ZhangXiaoYingEJuly2016.jpg ZhengYiFanEJuly2016.jpg ZuoJiaXinNIIIOctober2016.jpg ZuoJingYuanNIIIOctober2016.jpg ZhouQianYuGOctober2016.jpg

  • Announced in January, 2016

Members (58): Bi MengYuan, Chen HuiJing, Chen JiaoHe, Cheng Jue, Chen NanXi, Chen QianNan, Cheng WenLu, Chen XinYu, Deng YanQiuFei, Feng JiaXi, Feng SiJia, Hong JingWen, Hu BoWen, Hu YiYing, Huang TongYang, Liu LiFei, Lin Kun, Liu QianQian, Liu ShenNan, Liu ShuXian, Lin XiHe, Lin YiNing, Li JiaEn, Li ShiYan, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Luo HanYue, Lv MengYing, Luo XueLi, Lu Jing, Ma YuLing, Niu CongCong, Qian Yi, Qing YuWen, Su ShanShan, Sun Shan, Sun Xin, Sun ZhenNi, Tang LiJia, Wang JinMing, Wang XinYue, Wen Yan, Xian ShenNan, Xia Yue, Xiao WenLing, Xiong XinYao, Xu SiYang, Yi YanQian, Zheng DanNi, Zhang JiaYu, Zhang MengHui, Zhang QiongYu, Zhang XiaoYing, Zheng YiFan, Zuo JiaXin, Zuo JingYuan, Zhou QianYu

7th Generation

JiangZhenYiNIISept2016.jpg LiuJuZiNIISept2016.jpg LiuYingNIISept2016.jpg LvYiSIISept2016.jpg PanYanQiSIISept2016.jpg QiJingXSept2016.jpg XuShiQiXIISept2016.jpg XuYiNIISept2016.jpg XuZhenNIISept2016.jpg YuanYiQiHIISept2016.jpg ZengXiaoWenXIISept2016.jpg ZhaoHanQianSIISept2016.jpg ZhangYaMengNIISept2016.jpg

  • Announced in September, 2016

Members (13): Jiang ZhenYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lv Yi, Pan YanQi, Qi Jing, Xu ShiQi, Xu Yi, Xu Zhen, Yuan YiQi, Zeng XiaoWen, Zhao HanQian, Zhang YaMeng

Team Kaigai Members

1st Generation

  • Announced in August, 2012

Members (2): Miyazawa Sae, Suzuki Mariya

By Team

Team SII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SII ChenGuanHuiSIIJune2016.jpg Chen GuanHui 陈观慧 XiaoAi (小艾) August 28, 1993 Guangdong, China O 23 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII ChengJueSIIJune2016.jpg Cheng Jue 成珏 JueHue (珏珏)
Egg rolls (DanJuan 蛋卷)
January 3, 2000 Shanghai, China B 16 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
SII ChenSiSIIJune2016.jpg Chen Si 陈思 Coach Chen (ChenJiaoLian 陈教练)
SiSi (思思)
September 14, 1991 Hunan, China O 25 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII DaiMengSIIJune2016.jpg Dai Meng
(Captain)
戴萌 DaiMeng (呆萌)
Diamond
February 08, 1993 Shanghai, China O 23 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
X / SII FengXiaoFeiXJune2016.jpg Feng XiaoFei 冯晓菲 HuiHui (灰灰) October 17, 1995 Henan, China B 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
SII JiangYunSIIJune2016.jpg Jiang Yun 蒋芸 Miraichan (WeiLaiJiang 未来酱) March 27, 1992 Jiangsu, China B 24 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII KongXiaoYinSIIJune2016.jpg Kong XiaoYin 孔肖吟 B-chan (Bちゃん)
XiaoYinJie (消音姐)
April 11, 1992 Liaoning, China AB 24 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII LvYiSIISept2016.jpg Lv Yi 吕一 Fanqie (番茄)
Kou Kou Yi (口口一)
June 27, 1997 Chongqing, China A 19 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
SII LiYuQiSIIJune2016.jpg Li YuQi 李宇琪 MaoMao (毛毛)
LiYu (鲤鱼)
February 26, 1993 Shaanxi, China O 23 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII MoHanSIIJune2016.jpg Mo Han
(Co-Captain)
莫寒 Momo January 7, 1992 Guizhou, China O 24 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII PanYanQiSIISept2016.jpg Pan YanQi 潘燕琦 S, Pinky May 25, 1997 Zhejiang, China B 19 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
SII QianBeiTingSIIJune2016.jpg Qian BeiTing 钱蓓婷 QianShao (銭少)
Money
May 7, 1995 Shanghai, China O 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII QiuXinYiSIIJune2016.jpg Qiu XinYi 邱欣怡 WanWan (湾湾) January 11, 1997 Taipei, Taiwan A 19 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII SunRuiSIIJune2016.jpg Sun Rui 孙芮 3Mei (3妹)
Three
July 29, 1995 Heilongjiang, China A 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII ShenZhiLinSIIJune2016.jpg Shen ZhiLin 沈之琳 XiaoShuang (小双) November 26, 1994 Shanghai, China O 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII WenJingJieSIIJune2016.jpg Wen JingJie 温晶婕 ChoMeiJiang (草莓酱)
JingJing (晶晶)
March 15, 1997 Sichuan, China ** 19 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII / X WuZheHanSIIJune2016.jpg Wu ZheHan 吴哲晗 Wu Zhe (五折)
RenRen (人人)
Neesan (姉さん)
August 26, 1995 Zhejiang, China O 21 173cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII XuChenChenSIIJune2016.jpg Xu ChenChen 徐晨辰 CC June 20, 1990 Jiangsu, China O 26 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII XuJiaQiSIIJune2016.jpg Xu JiaQi 许佳琪 Kiki
+7 (JiaQi 加七)
August 27, 1995 Zhejiang, China AB 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII XuZiXuanSIIJune2016.jpg Xu ZiXuan 徐子轩 LuoLuo (络络) March 30, 1998 Liaoning, China ** 18 172cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII / HII YuanDanNiSIIJune2016.jpg Yuan DanNi 袁丹妮 DaNiZhi (大妮子)
DanMa (丹妈)
Koala (考拉)
August 7, 1994 Gansu, China A 22 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
SII YuanYuZhenSIIJune2016.jpg Yuan YuZhen 袁雨桢 YuZhen (余震)
JunJun (俊俊)
January 10, 1998 Hunan, China ** 18 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII ZhaoHanQianSIISept2016.jpg Zhao HanQian 赵韩倩 Da Qianzi (大钳子) July 7, 2000 Zhejiang, China O 16 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
SII / Zan Xiu ZhaoJiaMinSIIDec2015.jpg Zhao JiaMin
(Hiatus)
赵嘉敏 Savoki July 22, 1998 Guangdong, China O 18 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII ZhaoYeSIIJune2016.jpg Zhao Ye 赵晔 TuiTui (腿腿) August 28, 1995 Jiangsu, China B 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
SII ZhangYuGeSIIJune2016.jpg Zhang YuGe 张语格 Tako
Octopus (ZhangYuGe 章鱼哥)
May 11, 1996 Heilongjiang, China A 20 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st

Team NII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
NII ChenJiaYingNIIJune2016.jpg Chen JiaYing 陈佳莹 Adding
YingBao (莹宝)
HeHeJie (呵呵姐)
June 12, 1993 Shanghai, China ** 23 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ChenWenYanNIIJune2016.jpg Chen WenYan 陈问言 Beansprout (DouYa 豆芽)
YanYan (言言)
January 27, 1994 Guangdong, China O 22 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2.5th
NII / Zan Xiu DongYanYunNIIDec2015.jpg Dong YanYun
(Hiatus)
董艳芸 YunZi (芸子) February 24, 1993 Fujian, China O 23 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII FengXinDuoNIIJune2016.jpg Feng XinDuo
(Captain)
冯薪朵 Nanashi (NaNaXi 那那西) January 24, 1992 Liaoning, China ** 24 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII GongShiQiNIIJune2016.jpg Gong ShiQi 龚诗淇 17 (ShiQi 十七)
Yuan-chan (YuanJiang 圆酱)
May 5, 1998 Chongqing, China ** 18 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII HuangTingTingNIIJune2016.jpg Huang TingTing
(Co-Captain)
黄婷婷 Kotete
AHuang (阿黄)
KuoTaiTai (阔太太)
September 8, 1992 Jiangsu, China ** 24 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII HuangTongYangNIIJune2016.jpg Huang TongYang 黄彤扬 UK
ZiSu (紫苏)
January 28, 2000 Fujian, China O 16 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
NII HeXiaoYuNIIJune2016.jpg He XiaoYu 何晓玉 XiaoXiao (晓晓)
XiaoYu (小玉)
October 31, 1992 Hubei, China ** 23 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII JuJingYiNIIJune2016.jpg Ju JingYi 鞠婧祎 Little Ju (XiaoJu 小鞠)
Goddess Ju (JuShen 鞠神)
Kiku
June 18, 1994 Sichuan, China O 22 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII JiangZhenYiNIISept2016.jpg Jiang ZhenYi 江真仪 Yuriko (百合子) February 8, 2001 Shanghai, China O 15 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII LiuJuZiNIISept2016.jpg Liu JuZi 刘菊子 Juzi (橘子) December 12 Hubei, China A ** 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII LuoLanNIIJune2016.jpg Luo Lan 罗兰 LanLan (兰兰)
Rola
September 16, 1991 Shaanxi, China ** 25 148cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII LinSiYiNIIJune2016.jpg Lin SiYi 林思意 XiaoSi (小四)
Sissy
April 5, 1994 Zhejiang, China O 22 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII LuTingNIIJune2016.jpg Lu Ting 陆婷 Lisa
Big Brother (DaGe 大哥)
December 18, 1992 Shanghai, China A 23 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII LiuYingNIISept2016.jpg Liu Ying 刘瀛 Yooyoung October 11, 1999 Hubei, China A 17 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII LiYiTongNIIJune2016.jpg Li YiTong 李艺彤 White Barrette (BaiFaKa 白发卡) December 23, 1995 Shaanxi, China AB 20 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII / Zan Xiu MengYueNIIMarch2016.jpg Meng Yue
(Hiatus)
孟玥 Captain (ChuanZhang 船长)
YueYue (玥玥)
June 13, 1994 Jilin, China A 22 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII TangAnQiNIIMarch2016.jpg Tang AnQi 唐安琪 Small Angel (小天使)
AnQi (安琪)
September 7, 1992 Hubei, China A 24 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII WanLiNaNIIJune2016.jpg Wan LiNa 万丽娜 Nana (NaNa 娜娜) October 2, 1997 Jiangxi, China ** 19 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII XuYiNIISept2016.jpg Xu Yi 许逸 Xiao Yan (小言) October 7, 1995 Sichuan, China O 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII XuZhenNIISept2016.jpg Xu Zhen 徐真 Yu Dian (余点) March 21, 2001 Shanghai, China A 15 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII YiJiaAiNIIJune2016.jpg Yi JiaAi 易嘉爱 ShouNian (守年)
NianGe (年哥)
Ai-chan (AiJiang 爱酱)
June 7, 1995 Guangdong, China ** 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ZhaoYueNIIJune2016.jpg Zhao Yue 赵粤 Akira
Corn (YuMi 玉米)
President (HuiZhang 会长)
YueYue (悦悦)
GuangDongZai (广东仔)
April 29, 1995 Hubei, China ** 21 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ZhouYiNIIJune2016.jpg Zhou Yi 周怡 SuiSui (碎碎) June 13, 1993 Zhejiang, China ** 23 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
NII ZengYanFenNIIJune2016.jpg Zeng YanFen 曾艳芬 Ruri (LuLi 撸力)
Fanta (FenDa 芬达)
January 30, 1991 Guangdong, China ** 25 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ZhangYaMengNIISept2016.jpg Zhang YaMeng 张雅梦 YaYa (丫丫) April 21, 1996 Yunnan, China A 20 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII ZhangYuXinNIIJune2016.jpg Zhang YuXin 张雨鑫 ChaCha (叉叉) March 1, 1994 Hunan, China ** 22 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd

Team HII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
HII ChenYiXinHIIJune2016.jpg Chen YiXin 陈怡馨 DuDu (嘟嘟) March 29, 1996 Fujian, China O 20 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII HaoWanQingHIIJune2016.jpg Hao WanQing 郝婉晴 QingGeGe (晴格格)
MenMen (闷闷)
November 1, 1995 Shandong, China B 20 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LiuJiongRanHIIJune2016.jpg Liu JiongRan 刘炅然 Little Monster (XiaoGuaiShou 小怪兽) September 2, 1994 Shandong, China ** 22 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LinNanHIIJune2016.jpg Lin Nan 林楠 Luna June 23, 1994 Guangdong, China ** 22 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LiuPeiXinHIIJune2016.jpg Liu PeiXin 刘佩鑫 BeiXin (背心)
YuJiang (鱼酱)
Yu (妮)
January 11, 1996 Liaoning, China B 20 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LiQingYangHIIJune2016.jpg Li QingYang 李清杨 Kuma June 16, 1997 Hubei, China AB 19 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII ShenMengYaoHIIJune2016.jpg Shen MengYao 沈梦瑶 ShenMiao (神喵)
YaoYao (瑶瑶)
August 14, 1998 Shanghai, China O 18 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII SunZhenNiHIIJune2016.jpg Sun ZhenNi 孙珍妮 Jenny (珍妮) May 5, 2000 Shanghai, China O 16 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
HII WangBaiShuoHIIJune2016.jpg Wang BaiShuo 王柏硕 Sukey December 12, 1997 Shandong, China O 18 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII WangJinMingHIIJune2016.jpg Wang JinMing 王金铭 Dream
TianTian (田田)
July 18, 1996 Liaoning, China B 20 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
HII WangLuHIIJune2016.jpg Wang Lu
(Captain)
王璐 LuBao (璐宝) June 16, 1996 Henan, China ** 20 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII WangLuJiaoHIIJune2016.jpg Wang LuJiao 王露皎 JiaoZi (饺子)
LuJiao (鹿角)
February 17, 1995 Sichuan, China ** 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII WuYanWenHIIJune2016.jpg Wu YanWen
(Sub-Captain)
吴燕文 Bunny (TuTu 兔兔) October 17, 1994 Henan, China AB 22 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XuHanHIIJune2016.jpg Xu Han 徐晗 Little Turtle (XiaoWuGui 小乌龟) January 15, 1993 Sichuan, China O 23 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XieNiHIIJune2016.jpg Xie Ni 谢妮 NiJiang (妮酱) February 2, 2000 Shanghai, China ** 16 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XuYiRenHIIJune2016.jpg Xu YiRen 徐伊人 XiaoXianNu (小仙女)
YR
February 20, 1996 Zhejiang, China O 20 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XuYangYuZhuoHIIJune2016.jpg Xu YangYuZhuo 许杨玉琢 Sheep (MianYang 绵羊)
Ayumi (步美)
September 25, 1995 Hunan, China ** 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
SII / HII YuanDanNiSIIJune2016.jpg Yuan DanNi 袁丹妮 DaNiZi (大妮子)
DanMa (丹妈)
Koala (考拉)
August 7, 1994 Gansu, China A 22 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII YuanHangHIIJune2016.jpg Yuan Hang 袁航 XiaoXiongMao (小熊猫)
Rich
May 20, 1996 Guizhou, China A 20 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII YangHuiTingHIIJune2016.jpg Yang HuiTing 杨惠婷 Miyo April 8, 1998 Guangdong, China A 18 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII YuanYiQiHIISept2016.jpg Yuan YiQi 袁一琦 Yoki March 19, 2000 Sichuan, China O 16 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
HII ZhangXinHIIJune2016.jpg Zhang Xin 张昕 Seaweed (ZiCai 紫菜) October 19, 1995 Guangdong, China A 21 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd

Team X Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
X ChenLinXJune2016.jpg Chen Lin 陈琳 DaTou (大头) July 24, 1998 Shanghai, China O 18 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X / SII FengXiaoFeiXJune2016.jpg Feng XiaoFei 冯晓菲 HuiHui (灰灰) October 17, 1995 Henan, China B 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X LiJingXJune2016.jpg Li Jing
(Captain)
李晶 Rice (DaMi 大米) June 7, 1995 Jiangsu, China ** 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X LinYiNingXJune2016.jpg Lin YiNing 林忆宁 Ten (LiYing 一零) July 17, 2000 Shanghai, China ** 16 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
X LiZhaoXJune2016.jpg Li Zhao 李钊 Peach (TaoZi 桃子) May 23, 1998 Hunan, China ** 18 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X QiJingXSept2016.jpg Qi Jing
祁静 Sky July 7, 1998 Shanghai, China ** 18 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X ShaoXueCongXJune2016.jpg Shao XueCong
(Sub-captain)
邵雪聪 Coco August 28, 1996 Hebei, China B 20 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X SongXinRanXJune2016.jpg Song XinRan 宋昕冉 RanRan (冉冉) July 8, 1997 Shandong, China O 19 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X SunXinWenXJune2016.jpg Sun XinWen 孙歆文 News (XinWen 新闻) November 4, 1995 Shanghai, China B 20 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangJiaLingXJune2016.jpg Wang JiaLing 汪佳翎 JiuJiu (九九), 99 July 13, 1999 Fujian, China O 17 172cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangShuXJune2016.jpg Wang Shu 汪束 Soku May 8, 1997 Jiangsu, China O 19 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangXiaoJiaXJune2016.jpg Wang XiaoJia 王晓佳 TianCao (天草) May 31, 1993 Hunan, China B 23 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
SII / X WuZheHanSIIJune2016.jpg Wu ZheHan 吴哲晗 WuZhe (五折)
RenRen (人人)
August 26, 1995 Zhejiang, China O 21 173cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
X XieTianYiXJune2016.jpg Xie TianYi 谢天依 BenBen (笨笨) June 24, 1998 Beijing, China A 18 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YangBingYiXJune2016.jpg Yang BingYi 杨冰怡 ErShui (二水) July 26, 2000 Hainan, China AB 16 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YangYunYuXJune2016.jpg Yang YunYu 杨韫玉 WanZi (丸子) September 15, 1995 Guizhou, China O 21 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X ZhangDanSanXJune2016.jpg Zhang DanSan 张丹三 TanSuan (碳酸) April 28, 1997 Hubei, China AB 19 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X ZhangJiaYuXJune2016.jpg Zhang JiaYu 张嘉予 MuMu (沐沐) June 15, 2001 Zhejiang, China B 15 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th

Team XII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname BirthdateF Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
XII ChenYinXIIJune2016.jpg Chen Yin 陈音 Karen (凯琳)
YinBao (音宝)
XiaoYinYin (小音音)
December 5, 1999 Shanghai,China A 16 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ChenYunLingXIIJune2016.jpg Chen YunLing 陈韫凌 Taowa (套娃) December 13, 1998 Hubei, China A 17 173cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII FeiQinYuanXIIJune2016.jpg Fei QinYuan 费沁源 YuanYuan (源源) March 20, 2001 Shanghai, China AB 15 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII HongPeiYunXIIJune2016.jpg Hong PeiYun 洪珮雲 PeiYe (珮爷)
BaBa (爸爸)
January 7, 2001 Shanghai, China B 15 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII JiangShanXIIJune2016.jpg Jiang Shan 姜杉 ShanZi (扇子)
JiangJiang (姜姜)
October 6, 1999 Henan, China ** 17 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII JiangShuTingXIIJune2016.jpg Jiang ShuTing 蒋舒婷 ZhuTi (猪蹄) June 18, 2003 Zhejiang, China O 13 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII LiJiaEnXIIJune2016.jpg Li JiaEn 李佳恩 EnBao (恩宝)
+n
GeGeEn (格格恩)
June 7, 2000 Shaanxi, China B 16 167m Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
XII LvMengYingXIIJune2016.jpg Lv MengYing 吕梦莹 XiaoBenDan (小笨蛋) July 28,2000 Shanghai, China B 16 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
XII LiuZengYanXIIJune2016.jpg Liu ZengYan
(Co-Captain)
刘增艳 ZengGuo (增锅)
ZengZeng (增增)
August 31, 1996 Sichuan, China B 20 157cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII PanYingQiXIIJune2016.jpg Pan YingQi 潘瑛琪 XingYu (星羽)
YuYu (羽羽)
September 27, 1998 Shanghai, China AB 18 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII SongYuShanXIIJune2016.jpg Song YuShan 宋雨珊 YuSan (雨伞) June 14, 2000 Henan, China ** 16 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII XuShiQiXIISept2016.jpg Xu ShiQi 祁静 Xiao Qi (小七) December 10, 1998 Zhejiang, China O 17 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
XII YanJiaoJunXIIJune2016.jpg Yan JiaoJun 严佼君 YuanYuan (渊渊)
XiaoCangShu (小仓鼠)
April 29, 1995 Shanghai, China O 21 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII YuJiaYiXIIJune2016.jpg Yu JiaYi 於佳怡 1+1 October 29, 1998 Shanghai, China ** 17 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ZouJiaJiaXIIJune2016.jpg Zou JiaJia 邹佳佳 XiaoZhuXiong (小猪熊) October 28, 1998 Sichuan, China A 17 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ZhangWenJingXIIJune2016.jpg Zhang WenJing 张文静 XiaoPingGuo (小苹果) January 14, 1998 Shanghai, China ** 18 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ZengXiaoWenXIISept2016.jpg Zeng XiaoWen 曾晓雯 WenZi (雯子) August 3, 2000 Guangdong, China O 16 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
XII ZhangYiXIIJune2016.jpg Zhang Yi
(Captain)
张怡 LiZi (栗子) June 22, 1994 Anhui, China O 22 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th

Zan Xiu Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SII / Zan Xiu ZhaoJiaMinSIIDec2015.jpg Zhao JiaMin 赵嘉敏 Savoki July 22, 1998 Guangdong, China O 18 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
NII / Zan Xiu DongYanYunNIIDec2015.jpg Dong YanYun 董艳芸 YunZi (芸子) February 24, 1993 Fujian, China O 23 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII / Zan Xiu MengYueNIIMarch2016.jpg Meng Yue 孟玥 Captain (ChuanZhang 船长)
YueYue (玥玥)
June 13, 1994 Jilin, China A 22 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd

Gallery

SNHNov13.png
SNH48 Research Students (November 2013)
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox